Положення про внутрішній контроль якості на підприємстві


Опубликованно 04.12.2018 13:03

Положення про внутрішній контроль якості на підприємстві

Положення про внутрішній контроль має мати кожна організація. Для чого потрібен цей документ і що він регулює? На ці та інші питання ви знайдете відповіді в статті. Інформація особливо актуальна для тих, хто хоче відкрити свою справу. Почнемо з поняття. Визначення

Положення про внутрішній контроль — це внутрішній документ, який встановлює вимоги до якості надаваних послуг або робіт, що проводяться.

Документ призначений для персоналу підприємства і наказує співробітникам здійснювати діяльність у відповідності з нормами.

Заявлене якість послуг має забезпечуватися суб'єктом господарювання, керівництво якого має приймати економічні, технічні та організаційні заходи по підвищенню ефективності робіт.

Контроль якості повинно здійснювати саме підприємство, виділяючи для цієї мети спеціалістів або цілі служби. Чим регулюється

Так як положення про внутрішній контроль повинна мати будь-яка організація, то і нормативна база буде у кожного документа своя.

Наприклад, для медичного закладу документ буде складатися з посиланнями на: Федеральний закон від 2011 року "Про основи охорони здоров'я громадян Російської Федерації". Урядовою постановою від 2012 року "Про ліцензування медичної діяльності". Законом нашої країни від 1992 року "Про захист прав споживачів". Наказом Моз країни "Про затвердження порядку створення і діяльності лікарської комісії медорганізації". Урядовою постановою від 2012 року "Про затвердження правил надання медичними організаціями платних медичних послуг ".

А ось для будівельної організації нормативні документи будуть вже іншими: Урядова постанова від 2010 року "Про порядок проведення будівельного контролю при здійсненні будівництва, капітального ремонту або реконструкції об'єктів капітального будівництва". СНиП від 2002 року "Техніка безпеки в будівництві". СНиП від 2001 року "Несучі та огороджувальні конструкції". РД від 2007 року "Порядок ведення загального або спеціального журналу обліку виконання робіт при будівництві, капітальному ремонті або реконструкції об'єктів капітального будівництва".

Як бачите, нормативна база положення про внутрішній контроль буде в кожному випадку різна. Цілі документа

Зміст цього пункту теж відрізняється залежно від діяльності підприємства. Так, положення про внутрішній контроль підприємства, пов'язаного з будівельними роботами, буде відрізнятися від медичного закладу. Наведемо приклади обох положень. Будівельна організація

Положення про внутрішній контроль підприємства, пов'язаної з будівельною діяльністю, має наступні цілі: Забезпечення відповідності застосовуваних матеріалів і виконуваних робіт, конструкцій і виробів вимогам проектів. Крім того, відповідність повинна простежуватися зі Сніпами та іншими локальними документами, такими як договорами на проведення будь-яких видів будівельно-монтажних робіт. Запобігти порушення вимог, які містяться в законодавчих актах і нормативних документах і регулюють технологічну сторону діяльності. Забезпечити відповідність діяльності організації побажанням споживачів. Медичний заклад

Положення про внутрішній контроль якості в медичній установі націлене на: Забезпечення цивільних прав, які спрямовані на одержання медичної допомоги у необхідному обсязі і якості. Відповідність надаваних послуг розвитку медичних наук та сучасних технологій. Відповідність надаваних послуг стандартам, встановленим нормативними актами і законодавством. Завдання положення

Положення про внутрішній контроль якості має не тільки мети, але і завдання.

Для будівельної організації положення визначає, що якість будівельних матеріалів та робіт, які виконуються, повинно відповідати вимогам, зазначеним у положенні. Документ також зобов'язує підвищувати якість виконання тих чи інших робіт. Положення вказує, що організація зобов'язана вчасно усувати всі зауваження, які були виявлені в ході перевірок компетентними органами. Сюди ж відноситься інспекційний контроль.

Що стосується положення про внутрішній контроль якості медичної діяльності, то завданнями цього документа є: Контроль якості наданих медичних послуг конкретному пацієнту. Виявлення порушень у наданні медичної допомоги, знаходження їх причин і усунення останніх. Реєстрування результатів проведеного внутрішнього контролю в медорганізації. Оцінка кваліфікації співробітників і відповідності обладнання сучасним вимогам. Аналіз інформації, отриманої після спостереження за тим, як виявляються медичні послуги. Пошук можливостей усунення зауважень або порушень у наданні медичної допомоги. Фінансовий контроль в установах

Положення про внутрішньому фінансовому контролі в установі спрямоване на те, щоб регулювати питання дотримання законності у фінансовій діяльності. Воно також орієнтовано на підвищення якості бухгалтерської роботи, стеження за виконанням бюджету та внутрішніх операцій по складанню плану.

Положення про внутрішньому фінансовому контролі в установі забезпечує повноту і достовірність відображення господарського життя в звітності та обліку установи. Воно ж встановлює відповідність фінансово-господарських операцій вимогам локальних нормативних актів, повноважень співробітників і регламентів. Сюди ж можна віднести обов'язок вчасно готувати фінансові звіти, попередження викривлень і помилок, заборону на фінансові порушення під час діяльності організації і збереження майна установи.

Об'єктами положення про внутрішній контроль в банку або будь-якої іншої фінансової організації є планова документація, внутрішні акти організації, договори і контракти на надання послуг, регістри обліку та підтвердні документи, факти господарської діяльності, які відображені в облікових документах. Ким здійснюється контроль

Положення про внутрішній фінансовий контроль або контроль якості зобов'язує здійснювати контролюючу діяльність певного працівника. Для цього керівником організації видається наказ, в якому зазначено посаду людини, її ініціали та прізвище.

Внутрішній контроль якості не може проводити Відповідальний, який сам здійснює ту чи іншу діяльність організації, безпосередньо пов'язану з контролем.

Що стосується фінансового контролю, то їм можуть займатися: Керівники будь-якого рівня. Працівники організації. Комісія з контролю. Інші особи.

Якщо контроль здійснює комісія, то вона затверджується, по-перше, цим положенням, по-друге, наказом керівника організації. До складу комісії повинні входити: Голова комісії. Члени комісії.

У деяких випадках для проведення контролю якості в організаціях можуть залучатися сторонні експерти. Цей момент зазначено в Положенні про внутрішньому фінансовому контролі, так і про контроль якості. Що входить у внутрішній контроль

Положення про внутрішній муніципальному контроль або контроль меддеятельности визначають такі процедури: Оформлення документів. Всі папери оформляються тільки при наявності первинних документів і на основі розрахунків. Підтвердження відповідності документів вимогам, зазначеним у положенні. Для медичних установ проводяться профілактичні заходи. Звірка розрахунків з покупцями і постачальниками. Для медичних установ проведення медекспертизи та огляду. Розмежування повноважень і обов'язків. Медичні організації проводять збір скарг і анамнезу. Здійснення нагляду за правильністю здійснення операцій і облікових операцій. Постановка діагнозу і проведення лікувальних заходів.

І знову ми бачимо, що кожне положення має свій набір необхідних процедур. Критерії якості: опис

Положення про внутрішній контроль медичної діяльності регулює момент, що відноситься до критеріїв якості надання медичних послуг. Виглядають вони наступним чином: Критерій своєчасності надання допомоги. Розглядається, наскільки вчасно допомогли кожному пацієнту. Критерій обсягу наданої допомоги. Звіряється, наскільки повною була допомога по відношенню до вимог пацієнта. Критерій наступності. Це означає, що медичні працівники повинні направити пацієнта до потрібного відділення або до потрібного фахівця, який і надасть допомогу. Критерій дотримання технологій. Медичні працівники повинні використовувати технології при наданні допомоги і робити це правильно. Критерій безпеки. Медпрацівники повинні правильно вибирати процедури для кожного пацієнта. А також правильно зберігати і використовувати лікарські засоби. Критерій ефективності. Наскільки допомогли медичні працівники конкретному пацієнту.

Результати всіх перевірок обов'язково реєструються в журналах контролю якості, який повинен вести кожен відповідальний за проведення контролю. Права та обов'язки суб'єктів

Відповідно до Положення про внутрішній контроль бюджетної установи, контроль може здійснювати призначений як людина, так і комісія. Розглянемо, що може робити, а чого не може робити остання.

Голова комісії перед тим, як проводити контроль, повинен скласти план роботи і провести інструктаж з членами комісії. А також він зобов'язаний організувати вивчення нормативної бази та законодавства нашої країни і ознайомити членів комісії з результатами попередніх перевірок.

Обов'язки голови полягають у наступному: Підготувати проведення контролю в установі за раніше складеним планом. Визначити методи і способи проведення контролю. Керувати членами комісії під час контролю, розподілити між ними завдання. Зберігати будь-які документи, які задіяні в контрольній перевірці. Дотримуватися конфіденційності та професійну етику.

Що стосується прав, то вони полягають у наступному: Оглядати будь-які приміщення і будівлі, які займає перевіряється об'єкт. При цьому повинні бути враховані обмеження, встановлені законом. Положення про систему внутрішнього контролю наказує голові роздавати вказівки посадовим особам, які стосуються надання необхідних для перевірки документів. Отримувати від осіб, які працюють в установі, письмові пояснення з питань, що виникають в ході контрольної перевірки. А також копії документів, які стосуються господарських і фінансових операцій всередині організації. Залучати службовців установи до перевірки або службових розслідувань. Це можна робити тільки після узгодження з керівником організації. Пропонувати усунути недоліки і порушення, виявлені під час перевірки.

Члени комісії теж мають свої права і обов'язки. Останні полягають у наступному: Положення про внутрішній контроль установи зобов'язує членів комісії бути принциповими, дотримуватися конфіденційність і професійну етику. Проводити перевірку відповідно до складеного плану. Доповідати голові комісії про побачені порушення і недоліки. Зберігати документацію та інші матеріали, які використовувалися під час перевірки.

Права ж полягають в наступному: Оглядати будь-які приміщення і будівлі, що належать перевіряється установі, крім тих, що регулюються законом про державну таємницю. Подавати клопотання на ім'я голови, щоб їм надали якісь документи для перевірки.

Керівництво організації і особи, що піддаються перевірці, повинні сприяти під час проведення контрольної перевірки, надавати будь-які документи на першу вимогу голови, якщо вони знадобляться. А також відповідати на всі питання в письмовій або усній формі, коли такі виникнуть. Відповідальність за порушення

Відповідно до Положення про внутрішньому фінансовому муніципальному контролю, об'єкти контролю несуть відповідальність за документування, розробку, моніторинг, впровадження і розвиток внутрішнього контролю в організації.

Якщо були виявлені недоліки і винні в них, то останні несуть відповідальність згідно з Трудовим кодексом нашої країни. Звернення громадян

У положенні про внутрішній контроль якості медичної організації відображений і порядок розгляду звернень від громадян.

Звернення можуть бути як в письмовій, так і в усній формі. Громадяни мають право скаржитися, писати заяви, вносити пропозиції з організаційних питань медичного закладу, а також щодо якості надання допомоги.

В організації зобов'язані враховувати кожне звернення, розглядати їх, приймати заходи по поводженню, готувати відповіді і відправляти їх заявникам. Сюди ж відноситься проведення аналізу того чи іншого звернення і розробка способів усунення причин, які викликали скаргу або заяву.

Діловодство за зверненнями ведеться окремо від інших справ. Відповідальним за цей напрямок вибирається осіб з персоналу. Його призначає керівник організації наказом.

Кожна справа включає в себе звернення, письмовий наказ чи доручення щодо розгляду, матеріали по справі та копію відповіді, який був відправлений заявнику.

У зразку положення про внутрішній контроль не вказаний строк розгляду звернень, кожна установа встановлює свій період реагування.

Для того, щоб враховувати звернення, в організації заводять обліковий журнал. Туди потрапляють звернення, які складені у письмовій формі або відправлені по електронній пошті. Відповідає за правильне заповнення облікового журналу та його ведення керівник організації. В обліковому журналі повинні бути зафіксовані наступні дані: ім'я, прізвище, по батькові заявника. Порядковий номер звернення. Місце проживання заявника. Дата надходження звернення. Назва організації, яка направила звернення. Номер та дата реєстрації звернення. Підстава звернення. Інформація про працівника, який розглядає заяву. Підсумок розгляду. Номер і дата реєстрації відповіді на звернення.

Важливо знати, що анонімні звернення не підлягають розгляду. Рішення про те, хто буде розглядати те чи інше звернення, приймає керівник організації. Він видає доручення або наказ протягом трьох днів з моменту реєстрації звернення.

Заборонено направляти скарги громадян того працівнику, якого ця скарга безпосередньо стосується.

Працівник, якому доручено провести перевірку за фактом звернення, повинен підійти до цього питання об'єктивно. Звернення має бути розглянуто з усіх сторін і у встановлений час. Співробітник може запросити заявника для бесіди, запитати у останнього додаткову інформацію, а також одержувати письмові пояснення працівників організації.

Коли розглядаються цивільні обігу, повинні дотримуватися права третіх осіб, які встановлені законом нашої країни. Якщо звернення подається щодо третіх осіб, і останні проти його розгляду, то керівник вирішує не розглядати звернення і повідомляє про це заявника.

У разі коли письмове звернення містить питання або претензію, що не поширюється на компетенцію цієї організації, папір відправляють до відповідного органу із супровідним листом.

Буває так, що заявник вже звертався в організації і його заява була розглянута. Якщо ситуація повторюється і підстави для повторного розгляду немає, то керівник має право не розглядати звернення та повідомити про це заявника.

Відповісти на звернення організація повинна протягом тридцяти днів з моменту реєстрації. Відповідати потрібно в письмовій формі на бланку вихідного листа. Щоб не виникало труднощів, передбачений зразок у Положенні про внутрішній контроль підприємства.

Якщо після розгляду звернення були знайдені докази того, що порушення мають місце, то винуватцям загрожує покарання у відповідності з посадовими інструкціями та Трудовим кодексом.

Усні звернення розглядаються в організації на особистому прийомі. Такий прийом повинен проводитися не рідше, ніж раз на сім днів. Години, дні та місце особистого прийому встановлює сам керівник організації.

Коли особисте звернення не потрібно перевіряти додатково, відповідь на нього може бути дана відразу під час прийому.

Якщо заявник не згоден з результатами розгляду, то він може звернутися в суд або вищестоящу організацію. Анкетування громадян

У медичних установах часто проводиться опитування пацієнтів. Робиться це для того, щоб виявити недоліки або порушення в роботі організації і підвищити якість надаваних послуг.

Проводиться така процедура раз на квартал шляхом заповнення анонімних анкет. Підсумки проведення анкетування знаходяться у вільному доступі.

За результатами опитування керівник організації приймає рішення про необхідність якихось змін у сфері надання послуг або технічного оснащення. Висновок

Як бачите, набір моментів, які відображаються в положенні, в кожній організації різний. Те, що необхідно для роботи фінансової організації, що не має значення для медичного закладу, і навпаки. У будь-якому випадку положення покликане поліпшити якість надаваних послуг і упор робиться саме на це. Особливо це важливо в медичних організаціях, адже чим вища кваліфікація працівників і технічне оснащення, тим більше ймовірності у правильній постановці діагнозу і призначення адекватного лікування. І правильно, що керівники медичних установ відповідають на звернення громадян і йдуть назустріч у будь-яких питаннях.

Що стосується фінансових організацій, то тут теж необхідно Положення про внутрішній контроль. Саме діяльність у першу чергу пов'язана з грошима, то співробітники організації просто не можуть допускати помилки, а значить, винні мають бути покарані. Особливо важливо дотримуватися всі норми положення банкам, адже саме туди прості люди несуть свої заощадження, часто останні.

Будівельні компанії теж не можуть не звертати уваги на низьку якість своїх послуг. Вони відбудовують будівлі, в яких знаходяться люди, а отже, у разі використання неякісних матеріалів або невірної технології станеться катастрофа — будинок впаде і не виключено, що будуть людські жертви.

Порівнюючи три організації, ми розуміємо, що цей внутрішній документ просто не може бути. Занадто багато на ньому зав'язане і від нього залежить. Завдяки йому проводяться контрольні перевірки, які допомагають усунути недоліки і порушення, і це теж добре. Головне, щоб перевірку проводили справедливі і чесні люди, які не будуть ставити особисті інтереси вище вимог, передбачених Положенням про внутрішній контроль якості. Автор: Плугатарьова Яна 1 Жовтня 2018Категория: Автотехника